ฐานข้อมูลงานวิจัยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

 • 1.รายงานผลการวิจัย การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( วันทนา เนาว์วัน, ภัทรนันท สุรชาตรี และณัฐภรณ์ ศิริวรรณ 2556)
  2.รายงานการวิจัย การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสำหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ = An Embedded System Content Development for Career Education (พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม และ ชัยยศ เดชสุระ 2556)
  3.
  4.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 4 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 5 content goes here.