ประวัติ

      สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย     ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะนั้น) ได้กำหนดแผนงานและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีข้อมูลและกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

ปีการศึกษา 2538  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการเตรียมการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา โดยแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง รักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2539 ถึง 2540  ดำเนินการยกร่างและขออนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครูภาคปกติ และภาคพิเศษ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

ปีการศึกษา 2543 เปิดใช้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร30) และเป็นอาคารเรียนหลักของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอนและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป  ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  และเรียนวันจันทร์-พุธ-ศุกร์)

ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้ และเปลี่ยนสถานะเป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงฐานะของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายในทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550  เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา  2554  เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายใน  มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และมีหน่วยงานภายใน  ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

IMG_1015