ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
      คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

วิสัยทัศน์
     สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น และระดับชาติ 


พันธกิจ
         การกำหนดพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กำหนดขึ้นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
             ๑.  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
             ๒.  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 

 

 img_1295