คณะกรรมการบัณฑิต

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

2-%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดี

รองประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.เจริญ  แสนภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสวตร์

กรรมการ

6%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%a3%e0%b8%b2

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ

 

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานฯหลักสูตร ค.ม.

(การบริหารการศึกษา)

กรรมการ

 

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

ประธานฯ หลักสูตร ค.ม.

(การจัดการการเรียนรู้)

กรรมการ

 

ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี

ประธานฯ หลักสูตรบธ.ม.

(บริหารธุรกิจ)

กรรมการ

 10-%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a

ผศ.ดร.ชมพูนุช  สุขหวาน

ประธานฯหลักสูตร

ป.บัณฑิต ส.วิชาชีพครู

กรรมการ

11-%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4

ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ

ผู้อำนายการสำนักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 

รองผู้อำนายการสำนักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ