อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

          สาขาวิชาวิชาชีพครู       

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

          สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ          

                14519666_1788119978076891_1370740159999321561_n