คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

          สาขาวิชาวิชาชีพครู

          

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ