รายชื่ออาจารย์พิเศษ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

          สาขาวิชาวิชาชีพครู

          

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

          สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ