เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3

กลุ่มงานบริการวิชาการ

และพัฒนาการเรียนการสอน

  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 %e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ลำใยหวาน

งานทะเบียนและวัดผล

งานประกันคุณภาพ

งานหลักสูตร

งานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

งานพัสดุ    งานห้องคอมพิวเตอร์

นางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล  %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

งานทะเบียนและวัดผล

งานห้องสมุด

งานธุรการและบุคลากร

งานทะเบียนและวัดผล

งานประสานงานหลักสูตร

ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

นางสาววราภรณ์ กองชนะ

งานการจัดการศึกษาและ

กิจกรรมนักศึกษา

งานการเงิน

งานทะเบียนและวัดผล