แบบฟอร์มบัณฑิต

แบบฟอร์มเกี่ยวกับใบ วพ.
วพ1_แบบขอความเห็นชอบหัวข้อและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ1_1_ข้อมูลประกอบการเสนอหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์รวมคำอธิบาย >>> ดาวน์โหลด
วพ2 แบบกรรมการวิทยานิพนธ์ ป.เอก >>> ดาวน์โหลด
วพ2_1_แบบตัวอย่างแนวทางการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ2_1ก_คำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนข้อมูลประกอบการเสนอ >>> ดาวน์โหลด 
วพ2_2แบบความเห็นชอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ2_แบบขอความเห็นชอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ3 แบบกรรมการค้นคว้าอิสระ >>> ดาวน์โหลด  
วพ3 แบบกรรมการวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด  
วพ3_แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (กรรมการ 5 คน) >>> ดาวน์โหลด
วพ3ก_แบบแจ้งผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ3ข_ระเบียบวาระการประชุมเพื่อสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ4_แบบขอตรวจรูปแบบและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ4ก_แบบแจ้งผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ >>> ดาวน์โหลด
วพ4ข_แบบแจ้งผลการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ >>> ดาวน์โหลด
วพ8_แบบฟอร์มการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อการเผยแพร่ >>> ดาวน์โหลด
วพ11_ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับใบ บว.
บว1_คำร้องทั่วไป >>> ดาวน์โหลด 
บว2_คำร้องขอหนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ.>>> ดาวน์โหลด 
บว3_คำร้องขอหนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือ (ไม่มีรูป)>>> ดาวน์โหลด 
บว3_คำร้องขอหนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือ>>> ดาวน์โหลด 
บว4_คำร้องขอหนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย>>> ดาวน์โหลด 
บว5_คำร้องขอแก้ไขการลงทะเบียน>>> ดาวน์โหลด 
บว6_คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียน>>> ดาวน์โหลด 
บว7_คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (ใหม่)>>> ดาวน์โหลด 
บว7_คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน>>> ดาวน์โหลด 
บว9_คำร้องขอขอลาออกจากการศึกษา>>> ดาวน์โหลด 
บว10_คำร้องขอลาพักการศึกษา>>> ดาวน์โหลด 
บว11_คำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย>>> ดาวน์โหลด 
บว12_คำร้องขอขยายเวลาจบการศึกษา>>> ดาวน์โหลด

19554482_1948058808749673_5043415459363274452_n