ฐ้านข้อมูลงานวิจัย


 

 

 


วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
ฐานข้อมูลThaiLis http://tdc.thailis.or.th/tdc/
ฐานข้อมูลงานวิจัยการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม http://www.thaiedresearch.org/thaied/
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย http://thesis.stks.or.th/
ฐานข้อมูลรายงานวิจัยและวิทยานิพนธิ์ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th/
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว http://elibrary.trf.or.th/
เอกสารการประชุม http://tar.thailis.or.th/
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย(BIODATA) http://biodata.trf.or.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ http://search.proquest.com
สังคมศาสตร์ การศึกษา กฎหมาย สถิติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th
ฐานข้อมูลทางกฎหมายไทย http://www.krisdika.go.th
ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน http://research.mol.go.th/2013
ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
ฐานข้อมูลบทความวิชาการทางด้านการศึกษา ERIC http://askeric.org
วัดผลจุดคอม http://watpon.com/journal
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การแพทย์
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (MedPlant) http://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp
สถาบันวิจัยระบบสารธารณสุข http://www.hsri.or.th
คลังข้อมูลระบบและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย http://kb.hsri.or.th/dspace
ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://123.242.146.33/research
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี http://www.chemtrack.org/Chem.asp
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/ez.mm_main.asp
ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) http://library.tisi.go.th/New-web/T/main.htm
วารสาร
สืบค้นข้อมูลผ่านวารสาร NECTEC http://www.sansarn.com
วารสารไทยปี 2500 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html
วารสารออนไลน์ http://www.journallink.or.th
ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/index.php

 

 

ฐานข้อมูล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สามารถ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 03:57 น.
wwwwwww

PDF Dissertation fulltext

ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทของสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในรูป Text html และ Preview แสดงผลในรูป PDF File มีสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (Entries) และ มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า ผู้จัดทำจักทำการปรับปรุงเนื้อหา (Update) โดยเพิ่มสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท อย่างน้อย 60,000 รายการ (Title) ต่อปี

>>สืบค้นฐานข้อมูล >>คู่มือการใช้งาน

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM
(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

>>สืบค้นฐานข้อมูล >>คู่มือการใช้งาน

IEEExplore

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เอกสารในการประชุมวิชาการ และเอกสารมาตรฐานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

>>สืบค้นฐานข้อมูล

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

>>สืบค้นฐานข้อมูล >>คู่มือการใช้งาน

ISI Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ สาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้าง ถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

>>สืบค้นฐานข้อมูล >>คู่มือการใช้งาน

SpingerLink – Journal

เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

>>สืบค้นฐานข้อมูล >>คู่มือการใช้งาน

H.W. Wilson

ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ บริหาร กฎหมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 12 ฐานข้อมูลย่อย

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

ProQuest ABI/INFORM Complete

หนึ่งในฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มาก ที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

>>สืบค้นฐานข้อมูล >>คู่มือการใช้งาน

iGLibrary – All Collection

ราย ละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบครุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วย Tools และเทคโนโลยีของ iGroup Viewer

>>สืบค้นฐานข้อมูล >>คู่มือการใช้งาน

eBrary

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 80,000 รายการ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ …. พร้อม Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และระบบ Auto Citation

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

Emerald

ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ (Management) , บริหารธุรกิจ (Business Administration) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) รวมทั้ง สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสาร ฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสาตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

Academic Search Complete

เป็นฐานข้อมูลสหสาขา วิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

User ID:aru
Password:library

Business Source Complete

เป็นฐานข้อมูลธุรกิจ เชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของโลก ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 ไว้เป็นส่วนหนึ่งในสารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

User ID:aru
Password:library

Communication & Mass Media Complete

มีโซลู ชันการค้นคว้าวิจัยที่สมบูรณ์และมีคุณภาพที่สุดในเรื่อง การสื่อสารและสื่อมวลชน CMMC รวมเนื้อหาของ CommSearch (เดิมจัดทำโดย National Communication Association) กับ Mass Media Articles Index (เดิมจัดทำโดย Penn State) ควบคู่กับวารสารอื่นๆ ด้านการสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันมากเพื่อสร้างทรัพยากรการค้นคว้าและการอ้างอิงของสาขาการ สื่อสารในขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อนและให้ข้อมูลลึกลงรายละเอียดผนวกกับครอบ คลุมเนื้อหาที่คุณต้องการ CMMC มีรายการดัชนีวารสารตั้งแต่ต้นจนจบ (“ทั้งฉบับ”) และสาระสังเขปกว่า 550 รายการ และเนื้อหาครอบคลุมที่คัดเลือกไว้ (“ที่สำคัญ”) มากกว่า 200 รายการสำหรับเนื้อหาที่รวมไว้ของชื่อเรื่องเกือบ 737 ชื่อ ยิ่งไปกว่านั้น ฐานข้อมูลนี้ยังมีวารสารฉบับเต็มกว่า 440 รายการ

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

User ID:aru
Password:library

Computers & Applied Sciences Complete

ครอบ คลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

User ID:aru
Password:library

Education Research Complete

เป็นฐานข้อมูลเฉพาะ ทางด้านการศึกษามีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูง รวมทั้งมีหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกจำนวนมาก

สืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการใช้งาน

User ID:aru
Password:library