ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถนน ปรีดีพนมยงค์ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-322-083
facebook : บัณฑิตศึกษา ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / graduate@aru.ac.th
E-mail : graduate@aru.ac.th

821x462-images-mapcopy

1-1