ป.บัณฑิต

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย                 :  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
           ภาษาอังกฤษ              :  Graduate  Diploma  Program in  Teaching  Profession
  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
             ชื่อเต็ม (ไทย)              :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)
             ชื่อย่อ (ไทย)               :  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
             ชื่อเต็ม (อังกฤษ)          :  Graduate  Diploma  (Teaching  Profession)
             ชื่อย่อ (อังกฤษ)           :  Grad. Dip. (Teaching  Profession)

 • ปรัชญา

  มุ่งผลิตและพัฒนาผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความรักและผูกพันต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล

  ความสำคัญ

  ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศโดยอาศัยการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                 วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูที่มีความรอบรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาผนวกกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการปฏิบัติตนและมีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และสามารถนำการพัฒนาท้องถิ่นได้  เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ การประกอบวิชาชีพและ               การปฏิบัติงานรวมทั้งการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพื่อไปทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ดังนั้นบัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ท้องถิ่นหรือชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติ

  วัตถุประสงค์

           1.มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลิกภาพความเป็นครู
                 2.มีความรอบรู้ทางด้านวิชาชีพครู ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
                 3.มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  แก้ปัญหาและทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
                 4.มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
                 5.มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
                 6.มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
                  7.มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นและสำนึกในความเป็นไทย
                  8.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสอดคล้องกับงานวิชาชีพครู

 • 1 หลักสูตร

          1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                   จำนวน      34 หน่วยกิต
                2.โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
                                      1. กลุ่มวิชาความรู้วิชาชีพครู                           รวมจำนวน    27 หน่วยกิต
                                       2. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                รวมจำนวน     7  หน่วยกิต
                                                  - วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน          จำนวน       1  หน่วยกิต
                                                  - วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           จำนวน       6  หน่วยกิต

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความถนัดหรือความสนใจในวิชาชีพครู  มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
               2.มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภากำหนด
               3.ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • Tab 5 content goes here.