ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
              *สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
              *สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้

             *สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
               *สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

17704-7x3